Uw debiteur is een onderneming in moeilijkheden

Het klinkt ons niet meer vreemd in de oren…Tengevolge van de huidige economische crisis bevinden er zich heel wat ondernemingen in moeilijkheden.

Het gerechtelijk akkoord heeft geen soelaas kunnen brengen. Het was niet echt een succes.

Door het gerechtelijk akkoord af te schaffen en door de inwerkingtreding van de wet op de continuïteit der ondernemingen heeft de wetgever een economisch en doeltreffend middel willen bieden aan ondernemingen in moeilijkheden.

Er kunnen twee fasen onderscheiden worden:

- de preventieve buitengerechtelijke reorganisatie

ondernemingen in moeilijkheden kunnen bijgestaan worden door een ondernemingsbemiddelaar. Hij zal de schuldeisers en de debiteur de verschillende mogelijke oplossingen uit de doeken doen en zal de debiteur bijstaan bij de realisatie van herstelmaatregelen.

In deze fase kan tevens een gerechtsmandataris aangesteld worden als een dringende en voorlopige maatregel om de continuïteit van de onderneming te verzekeren.

Het is zelfs mogelijk dat uw debiteur u een voorstel tot minnelijk akkoord doet, wat een aantal voordelen oplevert voor uw debiteur, ten opzichte van de gerechtelijke reorganisatie bijvoorbeeld: geen gerechtskosten te betalen, het akkoord kan discreet worden gesloten,…

Maar als schuldeiser kan u uiteraard weigeren om akkoord te gaan met het voorstel tot minnelijke regeling.

- de gerechtelijke organisatie

Deze procedure veronderstelt een bedreiging van de continuïteit van de onderneming en wordt door de debiteur ingeleid door middel van een verzoekschrift. Hieraan is geen enkele maatregel van publiciteit verbonden, maar toch zal de Procureur des Konings hiervan binnen de 24 uren op de hoogte van worden gebracht.

Het initiatief tot neerlegging van bovenvermeld verzoekschrift is voorbehouden aan uw debiteur, mits ondertekening ervan door hemzelf of door diens advocaat.

Onmiddellijk na de neerlegging van het verzoekschrift wordt door de rechtbank een gedelegeerde rechter aangeduid. Na het verslag van deze gedelegeerde rechter te hebben gehoord, doet de rechtbank binnen de 10 dagen uitspraak over het verzoekschrift. De gedelegeerde rechter dient het verloop van de procedure op te volgen en waakt over de naleving van de wet door de rechtbank. Hij dient ook de rechtbank op de hoogte te houden van de evolutie van de toestand van uw debiteur.

Tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan over het verzoekschrift kan uw debiteur niet failliet verklaard worden. Indien uw debiteur een vennootschap is, zal deze ook niet gerechtelijk ontbonden kunnen worden. Alle middelen van tenuitvoerlegging moeten worden opgeschort.

De opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft een opschorting van betaling tot gevolg voor een periode van maximum 6 maanden.

Inmiddels kan er geen beslag worden gelegd of voortgezet.

De toekenning van een gerechtelijke reorganisatie maakt geen einde aan de lopende overeenkomsten.

Er zijn een aantal instrumenten voorhanden voor de gerechtelijke reorganisatie:

a) minnelijk akkoord

Dit akkoord kan worden gesloten met alle schuldeisers of met twee of meer onder hen. Enkel de partijen zijn erdoor gebonden. Eventuele betalingen of andere handelingen ter uitvoering van het akkoord kunnen niet in een later faillissement worden aangevochten.

b) collectief akkoord

Deze akkoordprocedure veronderstelt twee fasen: de opschorting en de uitvoering

Tijdens de periode van opschorting zal uw debiteur een oplossing trachten te vinden voor zijn schuldenlast en zal hij een reorganisatieplan opstellen.

Tijdens de periode van uitvoering zal het hogervermelde reorganisatieplan worden uitgevoerd, binnen de vijf jaar vanaf de homologatie.

Het reorganisatieplan wordt geacht te zijn goedgekeurd door de schuldeisers wanneer de meerderheid van hen voor het plan stemmen. Deze schuldeisers zijn enkel diegenen die met hun onbetwiste of provisioneel aanvaarde schuldvordering de helft van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen.

Wanneer uw debiteur het reorganisatieplan niet nakomt, kan u om de intrekking ervan verzoeken door middel van een dagvaarding.

c) overdracht van de onderneming onder gerechtelijk gezag
We onderscheiden twee soorten overdracht:

- vrijwillige overdracht

- gedwongen overdracht

Beiden kunnen door uw debiteur gevraagd worden, in het verzoekschrift of zelfs nog in een latere fase van de procedure. Ook een schuldeiser of iedere belanghebbende potentiële overnemer kan dit vorderen.

De flexibiliteit die aan uw debiteur wordt gegeven moet de kans op de continuïteit van zijn onderneming vergroten en het aantal falingen op deze manier beperken. De ondernemingsbemiddelaar speelt hierbij een zeer belangrijke rol.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page