Het betalingsbevel na eenzijdig verzoekschrift in België

Noodzaak

Aangezien in Europa de Europese betalingsbevelprocedure van toepassing is sinds 12/12/2008, was ook België verplicht om haar wetgeving hieraan aan te passen.

Op 27/06/2008 werd het wetsvoorstel aangenomen door de senaat en de laatste wijziging aan het wetsontwerp dateert van 18/03/2009. Op 20/04/2009 heeft de Raad van State een advies verleend betreffende de tekst.

Samengevat komt dit voorstel erop neer dat ook in het Belgisch recht een efficiëntere invorderingsprocedure wordt ingevoerd, ter vervanging van de veel stroevere “summiere rechtspleging om betaling te bevelen.”


Eenzijdig

De vordering wordt in principe ingeleid via een eenzijdig verzoekschrift (modelformulier) dat aan de rechter wordt verzonden, samen met de nodige bewijsstukken (rappels, aanmaningen, …)

De rechter kan uw debiteur oproepen om hem te horen als hij dit nodig vindt.

Binnen de dertig dagen na ontvangst van het verzoekschrift doet de rechter hierover uitspraak, zonder pleidooien.

Grosso modo kunnen zich vervolgens twee mogelijkheden voordoen:

1) De rechter gaat volledig op uw verzoek in

De beschikking wordt u toegezonden. Uw debiteur heeft vervolgens één maand vanaf de betekening van de beschikking de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten.

- Doet hij dit niet, dan is het bevel tot betaling definitief (het treedt in “kracht van gewijsde”).
Indien uw debiteur vervolgens niet vrijwillig overgaat tot betaling, kan u deze beschikking verder laten uitvoeren met behulp van een gerechtsdeurwaarder.

- Verzet uw debiteur zich daarentegen tegen de beschikking van de rechter, dan worden u of uw raadsman en uw debiteur opgeroepen om te verschijnen voor de rechtbank, alwaar een debat zal plaatsvinden.

In het vonnis dat de rechter nadien zal vellen, zal u (gedeeltelijk) gelijk of ongelijk krijgen.

Indien u ongelijk krijgt, kan u hoger beroep instellen binnen de maand vanaf de betekening van het vonnis, dat de beschikking met bevel tot betaling vervangt.

Uw debiteur beschikt over dezelfde mogelijkheid indien hij ongelijk krijgt.


2) De rechter gaat gedeeltelijk in op uw verzoek of wijst uw verzoek af

In dat geval laat de wet niet toe dat u hiertegen hoger beroep (of verzet) aantekent.

U kan echter beslissen om de beschikking niet te laten betekenen en uw vordering voor het geheel langs de gewone weg in te stellen, via dagvaarding of verzoekschrift.


Nog niet van toepassing

Bovenbesproken wetsontwerp is nog geen wet en dus ook nog niet van toepassing.

Wij hopen dat het in de lijn zal liggen van de Europese verordening tot invoering van het betalingsbevel.


Vergelijking met het Europees betalingsbevel

U zal merken dat de Europese betalingsbevelprocedure grotendeels gelijklopend is met de invorderingsprocedure naar Belgisch recht, op een aantal verschillen na (onder andere mogelijkheid voor de rechter in België om uw debiteur op te roepen).

Wij hopen dat dit zo blijft.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page