Termijnen van respijt

Dit zijn betalingstermijnen die de rechter aan iedere “onfortuinlijke” schuldenaar kan toekennen, zelfs indien uw contract of uw algemene voorwaarden voorzien dat uw debiteur “op een welbepaalde datum” had moeten betalen.

Wettelijke voorwaarden

De rechter kan echter niet “zomaar” een afbetalingsplan aanvaarden:

- Uw schuldenaar moet aantonen “onfortuinlijk” te zijn, en “te goeder trouw;”

- De rechter moet rekening houden met de termijnen die u zelf reeds toekende (bijvoorbeeld in het kader van een afbetalingsovereenkomst) en de verplichtingen die u op uw beurt heeft ten aanzien van uw eigen schuldeisers.

Na het vonnis?

Indien u reeds een vonnis heeft bekomen, kan uw schuldenaar in principe geen termijn van respijt meer worden toegekend.

De praktijk

In de praktijk heeft een debiteur vaak drie “respijttermijnen”

• de termijn tot op het ogenblik van het vonnis

• de respijttermijn toegekend door de rechtbank

• de termijn die de gerechtsdeurwaarder nodig heeft om tot volledige inning over te gaan

Advies

Zelf een afbetalingstermijn toekennen (in het kader van een afbetalingsovereenkomst) heeft maar zin indien u goede aanwijzingen heeft dat de problemen van uw debiteur slechts tijdelijk zijn.

Indien de debiteur –zoals de wet het voorziet- u spontaan geen enkele aanwijzing geeft met betrekking tot zijn financiële toestand en de redenen tot wanbetaling, is de gerechtelijke invorderingsprocedure de enige oplossing.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page