Print

Grensoverschrijdende dividenden : een nieuwe tegenslag voor België

Op 16 juli 2009 velde het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een arrest dat een nieuwe tegenslag betekent voor de Belgische aandeelhouders van Franse vennootschappen.

Het tussen België en Frankrijk gesloten verdrag tot het vermijden van dubbele belasting behoudt aan de Staat waarin de aandeelhouder verblijft, de bevoegdheid voor om de uit de Bronstaat ontvangen dividenden te belasten, doch bepaalt het verdrag tezelfdertijd dat de Bronstaat, bij uitzondering aan het aldus gestelde algemene beginsel, ten hoogste 15% op de “uitgaande” dividenden kan inhouden.

Dientengevolge kan Frankrijk een bronheffing op de door Franse vennootschappen aan Belgische aandeelhouders uitgekeerde dividenden toepassen, wat zij over het algemeen ook doet.

Evenwel legt het verdrag, in dit geval, België geen onvoorwaardelijke verplichting op om de Belgische ingezetenen, die aandeelhouder zijn van de betrokken Franse vennootschappen, een belastingkrediet toe te staan dat met de Franse bronbelasting zou worden gecompenseerd.

Derhalve zijn de door de Belgische aandeelhouders ontvangen Franse dividenden aan een dubbele belasting onderworpen.

De door deze toestand ontstane moeilijkheden werden bijzonder opvallend aangetoond in de context van het openbaar bod tot omwisseling van Suez op Electrabel.

De aan het Hof van justitie gestelde vraag kan als volgt worden samengevat: mogen twee Lidstaten, in het kader van het sluiten van een verdrag tot het vermijden van dubbele belasting, overeenkomen een juridische dubbele belasting op een “uitgaande” dividend toe te passen zonder, hierdoor, het Europees recht te schenden?

Helaas voor de Belgische aandeelhouders van Franse vennootschappen besliste het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen dat aangezien het gemeenschapsrecht geen algemene maatstaven voorschrijft voor de verdeling van de bevoegdheden tussen de Lidstaten aangaande het verwijderen van de dubbele belasting binnen de Europese Gemeenschap, niets zich ertegen verzet dat het verdrag tussen België en Frankrijk tot gevolg zou hebben dat de door een Franse vennootschap aan een Belgische aandeelhouder uitgekeerde dividenden in beide Staten belast zouden worden zonder dat België verplicht zou zijn tot het vermijden van de eruit voortvloeiende dubbele belasting.

François Collon (fco@dalvel.com)
Advocaat
Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)


Auteur : François Collon [Dal & Veldekens]
Bron : BelgischRecht.Net


Print    
Doorzoek archieven

Om één of meer "Actualiteiten" te zoeken op BelgischRecht.Net, tik een datum/periode in en/of een sleutelwoord in.

Datum/Periode van  (tot)    (DDMMJJ)   en/of  Sleutelwoord :


    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page